Categoriearchief: Bestuur

Algemene ledenvergadering 7 december 2015

Hierbij nodig ik U uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van 7 december a.s., aanvang 20.30 uur, in het clubhuis aan de Bijsterveldenlaan 1 te Tilburg.

AGENDA

 1. Opening voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen algemene vergadering d.d. 15 december 2014
 4. Verkiezing bestuursleden:
  Statutair aftredend ingevolge artikel 12, eerste lid, van het Huishoudelijk Reglement zijn: de penningmeester (Frank Ficheroux) en de afgevaardigde pupillen/kabouters (Jack van Gestel). Frank en Jack stellen zich herkiesbaar en het bestuur legt aan de vergadering voor hen te herbenoemen.
  Tot 7 december 2015 zijn alle stemgerechtigde leden bevoegd tegenkandidaten te stellen, mits de kandidaat door tenminste drie leden bij het bestuur (secretaris) schriftelijk wordt aangemeld, en deze schriftelijk verklaart een eventuele benoeming te aanvaarden en welke functie hij/zij eventueel ambieert.
 5. Jaarverslag secretaris over de periode 1 juli 2014 tot en met 1 juni 2015
 6. Jaarverslag penningmeester over de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015
 7. Vaststellen contributie
  Het bestuur stelt voor de contributie voor het seizoen 2015 – 2016 te verhogen met € 10, dit vanwege aangekondigde kostenstijgingen, waaronder een sterke verhoging van de veldhuur en het afschaffen van de ecotax.
 8. Vaststellen begroting seizoen 2015-2016
 9. Verslag kascommissie en decharge penningmeester
 10. Verkiezing leden kascommissie
 11. Ontwikkelingen
 12. Rondvraag

Voor aanvang van de vergadering wordt U in de gelegenheid gesteld de presentielijst te tekenen. Het tekenen van de presentielijst is ook verplicht. De agenda wordt gepubliceerd op de website alsmede ter inzage gelegd bij het wedstrijdsecretariaat.

Ruud keuken,
Secretaris

Nieuws van Technische Zaken

Antal Tooten hoofdtrainer A-selectie 2015-2016
Schermafdruk 2014-12-04 21.25.13Met trots kunnen wij melden dat wij Antal Tooten, op dit moment trainer van de B1, langer aan Sportclub ‘t Zand hebben kunnen verbinden. Hij zal gedurende het seizoen 2015-2016 de A-selectie van de club onder zijn hoede nemen.
Op dit moment wordt de A1 getraind door Dingo Timisela. Dingo is dit seizoen naast A1 trainer ook actief als trainer van Dames 2, daarnaast is hij erg actief binnen de gehele jeugd categorie. Samen met Dingo zal er gekeken worden waar we zijn kwaliteiten geurende het seizoen 2015-2016 gaan inzetten. Zodra hier meer over bekend is zullen wij u hier meteen over informeren.
Antal Tooten toegevoegd aan de technische commisie
Onlangs is besloten dat Gert-Jan Westerhout en Sportclub ‘t Zand na het lopende seizoen niet met elkaar verder gaan. Dit seizoen was Gert-Jan, naast hoofdtrainer van het vlaggenschip, ook vertegenwoordigd in de technische commissie.
Deze commissie is in het leven geroepen om meer structuur aan te brengen binnen de club en met name binnen de jeugdafdeling. Met de technische commissie wil de club een nieuwe weg inslaan. Het is daarbij zeer belangrijk dat er sprake is van continuïteit, daarom is besloten dat Gert-Jan Westerhout niet langer deel uitmaakt van de technische commissie. Gert-Jan gaat zich de rest van het seizoen primair op het eerste elftal richten.
De functie van Gert-Jan binnen de technische commissie wordt per direct ingevuld door Antal Tooten. Antal is op dit moment trainer van de B1 van Sportclub ‘t Zand en zal komend seizoen de A1 onder zijn leiding nemen. Met Antal heeft de club een hoop voetbaltechnische kennis en ervaring toegevoegd aan de technische commissie. De TC bestaat naast Antal uit: Cees Nijkamp en Sven Huijsmans.
Samen met de jeugdselectietrainers zullen zij de visie en speelwijze van Sportclub ‘t Zand per leeftijdscategorie uitwerken. Dit resultaat is een uniforme en eenduidige werkwijze die binnen alle jeugdselectieelftallen zal worden doorgevoerd. Hiermee heeft de club als doel de ontwikkeling van de spelers te bevorderen en ze klaar te stomen voor het eerste elftal.

Agenda Algemene Ledenvergadering

AGENDA ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 DECEMBER 2014

Hierbij nodig ik U uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van 15 december a.s., aanvang 20.30 uur, in het clubhuis aan de Bijsterveldenlaan 1 te Tilburg.

 1. Opening voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen algemene vergadering d.d. 11 november 2013
 4. Verkiezing bestuursleden:
  Statutair aftredend ingevolge artikel 12, eerste lid, van het Huishoudelijk Reglement zijn: de secretaris(Ruud Keuken), de afgevaardigde junioren (Wim Drost) en de afgevaardigde coördinatie en planning (Jan van Oirschot).Ruud Keuken, Wim Drost en Jan van Oirschot stellen zich herkiesbaar en het bestuur legt aan de vergadering voor hen te (her)benoemen.

De commissie technische zaken heeft nog geen afgevaardigde in het bestuur. Het bestuur stelt voor om Sven Huijsmans te benoemen. Dit voorstel brengt tevens een wijziging van het Huishoudelijk Reglement met zich. De afgevaardigde technische zaken wordt toegevoegd in het rooster van aftreden in artikel 12, eerste lid, en in artikel 14 , tweede lid, bij de commissie technische zaken. De voorgestelde wijziging luidt als volgt:
Artikel 12 bestuursverkiezing
1. (…)
     (…)
    2e jaar: secretaris, afgevaardigde junioren, afgevaardigde coördinatie en planning en afgevaardigde technische zaken

Artikel 14 overige commissies
1. (…)
2. (…)
3. 2. Technische zaken (afgevaardigde technische zaken)

Tot 8 december 2014 zijn alle stemgerechtigde leden bevoegd tegenkandidaten te stellen, mits de kandidaat door tenminste drie leden bij het bestuur (secretaris) schriftelijk wordt aangemeld, en deze schriftelijk verklaart een eventuele benoeming te aanvaarden en welke functie hij/zij eventueel ambieert.

 1. Jaarverslag secretaris over de periode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014
 2. Jaarverslag penningmeester over de periode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014
 3. Vaststellen contributie
  Het bestuur stelt voor de contributie voor het seizoen 2014-2015 ongewijzigd te laten, en derhalve niet te verhogen ondanks een stijging van enkele vaste lasten
 4. Vaststellen begroting seizoen 2014-2015
 5. Verslag kascommissie en decharge penningmeester
 6. Verkiezing leden kascommissie
 7. Ontwikkelingen
 8. Rondvraag

Voor aanvang van de vergadering wordt U in de gelegenheid gesteld de presentielijst te tekenen. Het tekenen van de presentielijst is ook verplicht. De agenda wordt gepubliceerd op de website alsmede ter inzage gelegd bij het wedstrijdsecretariaat.

Ruud keuken,
Secretaris

Technische commissie / Wedstrijdzaken

Vanaf dit seizoen hebben wij bij Sportclub ’t Zand een technische commissie, deze bestaat uit: Gert-Jan Westerhout, Cees Nijkamp en Sven Huijsmans. Zij richten zich op het neerzetten van een goede voetbalorganisatie waarin spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen.  Hierbij werken ze nauw samen met de hoofdtrainers en het bestuur. De technische commissie is het aanspreekpunt voor de selectietrainers en de coördinatoren. De coördinatoren zijn het aanspreekpunt van de recreantenelftallen.  De technische commissie is te bereiken via het e-mailadres: technischezaken@sctzand.nl

Met ingang van dit seizoen is Kevin Janssen toegevoegd aan het team van wedstrijdzaken, dat hij samen met Jan van Oirschot vormt. Zij verzorgen het ballen-, kasten- en kleedkamerschema op zaterdag, zondag en doordeweeks. Eveneens doen zij de veldenindeling en zorgen zij ervoor dat wedstrijden, indien nodig, verzet worden. Verzoeken en vragen met betrekking tot het bovenstaande kunt u richten aan wedstrijdzaken@sctzand.nl . Ook oefenwedstrijden, zowel uit als thuis, moeten gemeld worden bij wedstrijdzaken.