Agenda algemene ledenvergadering

AGENDA ALGEMENE VERGADERING D.D. 7 maart 2023

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van 7 maart 2023, aanvang 20.00 uur, in het clubhuis aan de Bijsterveldenlaan 1 te Tilburg.

 1. Opening voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen algemene vergadering d.d. 11 april 2023
 4. Verkiezing bestuursleden seizoen 2022-2023
  Statutair aftredend ingevolge artikel 12, eerste lid, van het Huishoudelijk Reglement zijn: De Voorzitter en de afgevaardigden senioren/ dames.De voorzitter Toon de kroon en de afgevaardigden senioren/dames Corné Schuurmans stellen zich herkiesbaar.Het bestuur stelt voor om: De voorzitter Toon de Kroon en afgevaardigde Corné Schuurmans te herbenoemen.

  Tevens stelt het bestuur voor om: de vacante functies afgevaardigde technische zaken in te vullen door Joeri de Beer, de vacature Secretaris door Wim Drost en de afgevaardigde Junioren welke vacant is geworden door verschuiving van taken van Wim Drost door Esther Mutsaers.

  Tot 7 maart 2023 zijn alle stemgerechtigde leden bevoegd tegenkandidaten te stellen, mits de kandidaat door tenminste drie leden bij het bestuur (secretaris) schriftelijk wordt aangemeld, en deze schriftelijk verklaart een eventuele benoeming te aanvaarden en welke functie hij/zij eventueel ambieert.

 1. Jaarverslag secretaris over de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022
 2. Jaarverslag penningmeester over de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022
 3. Vaststellen begroting seizoen 2022-2023
 4. Vaststellen contributie seizoen 2022-2023
 5. Verslag kascommissie en decharge penningmeester
 6. Verkiezing kascommissie
 7. Ontwikkelingen
 8. Rondvraag

Voor aanvang van de vergadering wordt u in de gelegenheid gesteld de presentielijst te tekenen. Het tekenen van de presentielijst is ook verplicht. De agenda wordt gepubliceerd op de website alsmede ter inzage gelegd bij het wedstrijdsecretariaat.

Klik >>hier<< voor de notulen van de ALV van 11 april 2022 en de jaarverslagen van de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021.

Toon de Kroon,
Voorzitter