Agenda Algemene Ledenvergadering

AGENDA ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 DECEMBER 2014

Hierbij nodig ik U uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van 15 december a.s., aanvang 20.30 uur, in het clubhuis aan de Bijsterveldenlaan 1 te Tilburg.

 1. Opening voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen algemene vergadering d.d. 11 november 2013
 4. Verkiezing bestuursleden:
  Statutair aftredend ingevolge artikel 12, eerste lid, van het Huishoudelijk Reglement zijn: de secretaris(Ruud Keuken), de afgevaardigde junioren (Wim Drost) en de afgevaardigde coördinatie en planning (Jan van Oirschot).Ruud Keuken, Wim Drost en Jan van Oirschot stellen zich herkiesbaar en het bestuur legt aan de vergadering voor hen te (her)benoemen.

De commissie technische zaken heeft nog geen afgevaardigde in het bestuur. Het bestuur stelt voor om Sven Huijsmans te benoemen. Dit voorstel brengt tevens een wijziging van het Huishoudelijk Reglement met zich. De afgevaardigde technische zaken wordt toegevoegd in het rooster van aftreden in artikel 12, eerste lid, en in artikel 14 , tweede lid, bij de commissie technische zaken. De voorgestelde wijziging luidt als volgt:
Artikel 12 bestuursverkiezing
1. (…)
     (…)
    2e jaar: secretaris, afgevaardigde junioren, afgevaardigde coördinatie en planning en afgevaardigde technische zaken

Artikel 14 overige commissies
1. (…)
2. (…)
3. 2. Technische zaken (afgevaardigde technische zaken)

Tot 8 december 2014 zijn alle stemgerechtigde leden bevoegd tegenkandidaten te stellen, mits de kandidaat door tenminste drie leden bij het bestuur (secretaris) schriftelijk wordt aangemeld, en deze schriftelijk verklaart een eventuele benoeming te aanvaarden en welke functie hij/zij eventueel ambieert.

 1. Jaarverslag secretaris over de periode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014
 2. Jaarverslag penningmeester over de periode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014
 3. Vaststellen contributie
  Het bestuur stelt voor de contributie voor het seizoen 2014-2015 ongewijzigd te laten, en derhalve niet te verhogen ondanks een stijging van enkele vaste lasten
 4. Vaststellen begroting seizoen 2014-2015
 5. Verslag kascommissie en decharge penningmeester
 6. Verkiezing leden kascommissie
 7. Ontwikkelingen
 8. Rondvraag

Voor aanvang van de vergadering wordt U in de gelegenheid gesteld de presentielijst te tekenen. Het tekenen van de presentielijst is ook verplicht. De agenda wordt gepubliceerd op de website alsmede ter inzage gelegd bij het wedstrijdsecretariaat.

Ruud keuken,
Secretaris