Uitnodiging algemene ledenvergadering 3 juni

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering welke zal worden gehouden op maandag 3 juni 2019 in het clubhuis, Bijsterveldenlaan 1, Tilburg. Aanvang 20,00 uur.

AGENDA

* Opening
* Mededelingen
* Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 13 juni 2018
* Verkiezing bestuursleden seizoen 2018-2019
*Jaarverslag secretaris over de periode 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018
* Jaarverslag penningmeester over de periode 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018
* Vaststellen begroting seizoen 2018/2019
* Verslag kascommissie en decharge penningmeester
* Vaststellen contributie seizoen 2019/2020 a.d.h.v. de voorlopige begroting 2019/2020
* Seizoen 2017-2018 Vereniging en Stichting
* Verkiezing kascommissie
* Presenteren Sportiviteit & Resptect beleid
* Ontwikkelingen
* Rondvraag

Klik >>hier<<  een toelichting op agendapunt 4, de notulen van de algemene ledenvergadering van 13 juni 2018 en het jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2017/2018

Voor de aanvang van de vergadering wordt u in de gelegenheid gesteld de presentielijst te tekenen. Het tekenen van de presentielijst is verplicht.

Er wordt naar gestreefd op tijd te beginnen, daarom een vriendelijk verzoek om tijdig aanwezig te zijn.

Het is van het grootste belang de vergadering bij te wonen.

Wij rekenen op uw komst!!!!