Agenda algemene ledenvergadering

AGENDA ALGEMENE VERGADERING D.D. 11 APRIL 2022

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van 11 april 2022, aanvang 20.00 uur, in het clubhuis aan de Bijsterveldenlaan 1 te Tilburg.

 1. Opening voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen algemene vergadering d.d. 9 maart 2020
 4. Verkiezing bestuursleden seizoen 2020-2021 en 2021-2022:Statutair aftredend ingevolge artikel 12, eerste lid, van het Huishoudelijk Reglement zijn: secretaris, afgevaardigden junioren, pupillen/kabouters, penningmeesterDe functie secretaris is vacant.
  De afgevaardigden junioren Wim Drost, pupillen/kabouters Jack van Gestel en de penningmeester Frank Ficheroux (laatste seizoen 2021-2022) stellen zich herkiesbaar.

  Het bestuur stelt voor om: De afgevaardigden junioren Wim Drost, pupillen/kabouters Jack van Gestel en de penningmeester Frank Ficheroux (laatste seizoen 2021-2022) te herbenoemen.

  Tot 11 april 2022 zijn alle stemgerechtigde leden bevoegd tegenkandidaten te stellen, mits de kandidaat door tenminste drie leden bij het bestuur (secretaris) schriftelijk wordt aangemeld, en deze schriftelijk verklaart een eventuele benoeming te aanvaarden en welke functie hij/zij eventueel ambieert.
 5. Jaarverslag secretaris over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021
 6. Jaarverslag penningmeester over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021
 7. Vaststellen begroting seizoen 2021-2022
 8. Vaststellen contributie seizoen 2021-2022
 9. Verslag kascommissie en decharge penningmeester
 10. Verkiezing kascommissie
 11. Ontwikkelingen
 12. Rondvraag

Voor aanvang van de vergadering wordt U in de gelegenheid gesteld de presentielijst te tekenen. Het tekenen van de presentielijst is ook verplicht. De agenda wordt gepubliceerd op de website alsmede ter inzage gelegd bij het wedstrijdsecretariaat.

Klik >>hier<< voor de notulen van de ALV van 9 maart 2020 en de jaarverslagen van de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021.

Toon de Kroon,
Voorzitter