Agenda algemene ledenvergadering

AGENDA ALGEMENE VERGADERING D.D. 22 januari 2024

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van 22 januari 2024, aanvang 20.15 uur, in het clubhuis aan de Bijsterveldenlaan 1 te Tilburg.

 1. Opening voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen algemene vergadering d.d. 11 april 2023
 4. Verkiezing bestuursleden seizoen 2023-2024
  Statutair aftredend ingevolge artikel 12, eerste lid, van het Huishoudelijk Reglement zijn: de Secretaris en de afgevaardigden junioren. De secretaris Wim Drost en de afgevaardigden junioren Esther Mutsaers stellen zich herkiesbaar.Het bestuur stelt voor om: de secretaris Wim Drost en afgevaardigde junioren Esther Mutsaers te herbenoemen.Tevens willen wij u erop wijzen dat de functie afgevaardigde pupillen vacant is na het stoppen van Jack van Gestel. Leden die zich voor deze functie kandidaat willen stellen kunnen zich bij het
  bestuur (secretaris) aanmelden conform onderstaande procedure.

  Tot 22 januari 2024 zijn alle stemgerechtigde leden bevoegd tegenkandidaten te stellen, mits de kandidaat door tenminste drie leden bij het bestuur (secretaris) schriftelijk wordt aangemeld, en deze schriftelijk verklaart een eventuele benoeming te aanvaarden en welke functie hij/zij eventueel ambieert.

 1. Jaarverslag secretaris over de periode 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023
 2. Jaarverslag penningmeester over de periode 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023
 3. Vaststellen begroting seizoen 2023-2024
 4. Vaststellen contributie seizoen 2023-2024
 5. Verslag kascommissie en décharge penningmeester
 6. Verkiezing kascommissie
 7. Ontwikkelingen
 8. Rondvraag

Voor aanvang van de vergadering wordt u in de gelegenheid gesteld de presentielijst te tekenen. Het tekenen van de presentielijst is ook verplicht. De agenda wordt gepubliceerd op de website alsmede ter
inzage gelegd bij het wedstrijdsecretariaat.

Klik >>hier<< voor de notulen van de ALV van 7 maart 2023 en het jaarverslag van het seizoen 2022-2023.

Toon de Kroon,
Voorzitter