Algemene ledenvergadering 7 december 2015

Hierbij nodig ik U uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van 7 december a.s., aanvang 20.30 uur, in het clubhuis aan de Bijsterveldenlaan 1 te Tilburg.

AGENDA

 1. Opening voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen algemene vergadering d.d. 15 december 2014
 4. Verkiezing bestuursleden:
  Statutair aftredend ingevolge artikel 12, eerste lid, van het Huishoudelijk Reglement zijn: de penningmeester (Frank Ficheroux) en de afgevaardigde pupillen/kabouters (Jack van Gestel). Frank en Jack stellen zich herkiesbaar en het bestuur legt aan de vergadering voor hen te herbenoemen.
  Tot 7 december 2015 zijn alle stemgerechtigde leden bevoegd tegenkandidaten te stellen, mits de kandidaat door tenminste drie leden bij het bestuur (secretaris) schriftelijk wordt aangemeld, en deze schriftelijk verklaart een eventuele benoeming te aanvaarden en welke functie hij/zij eventueel ambieert.
 5. Jaarverslag secretaris over de periode 1 juli 2014 tot en met 1 juni 2015
 6. Jaarverslag penningmeester over de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015
 7. Vaststellen contributie
  Het bestuur stelt voor de contributie voor het seizoen 2015 – 2016 te verhogen met € 10, dit vanwege aangekondigde kostenstijgingen, waaronder een sterke verhoging van de veldhuur en het afschaffen van de ecotax.
 8. Vaststellen begroting seizoen 2015-2016
 9. Verslag kascommissie en decharge penningmeester
 10. Verkiezing leden kascommissie
 11. Ontwikkelingen
 12. Rondvraag

Voor aanvang van de vergadering wordt U in de gelegenheid gesteld de presentielijst te tekenen. Het tekenen van de presentielijst is ook verplicht. De agenda wordt gepubliceerd op de website alsmede ter inzage gelegd bij het wedstrijdsecretariaat.

Ruud keuken,
Secretaris