Uitnodiging algemene ledenvergadering 9 maart

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van 9 maart 2020, aanvang 20.00 uur, in het clubhuis aan de Bijsterveldenlaan 1 te Tilburg.

 1. Opening voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen algemene vergadering d.d. 3 juni 2019
 4. Verkiezing bestuursleden seizoen 2019-2020:
 5. Jaarverslag secretaris over de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019
 6. Jaarverslag penningmeester over de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019
 7. Vaststellen begroting seizoen 2019-2020
 8. Verslag kascommissie en decharge penningmeester
 9. Verkiezing kascommissie
 10. Ontwikkelingen
 11. Rondvraag

Klik >>hier<< een toelichting op agendapunt 4, de notulen van de algemene ledenvergadering van 3 juni 2018 en het jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2018/2019

Voor de aanvang van de vergadering wordt u in de gelegenheid gesteld de presentielijst te tekenen. Het tekenen van de presentielijst is verplicht.

Er wordt naar gestreefd op tijd te beginnen, daarom een vriendelijk verzoek om tijdig aanwezig te zijn.

Toon de Kroon
Voorzitter