Agenda algemene ledenvergadering

AGENDA ALGEMENE VERGADERING D.D. 12 JUNI 2017

Hierbij nodig ik U uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van 12 juni a.s., aanvang 20.00 uur, in het clubhuis aan de Bijsterveldenlaan 1 te Tilburg.

 1. Opening voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen algemene vergadering d.d. 7 december 2015
 4. Verkiezing bestuursleden seizoen 2017/2017:
  Statutair aftredend ingevolge artikel 12, eerste lid, van het Huishoudelijk Reglement zijn: de voorzitter(Toon de Kroon), de afgevaardigde senioren (vacature) en de afgevaardigde vrouwen/meisjes (Jack Zijlmans). Toon stelt zich herkiesbaar. Jack stelt zich vanwege drukke werkzaamheden in het buitenland niet herkiesbaar. Jan van Oirschot heeft per 8 september 2015 zijn functie als afgevaardigde coordinatie en planning neergelegd.
  Het bestuur stelt voor om Corné Schuurmans als afgevaardigde vrouwen/meisjes te benoemen. De vacatures afgevaardigde coördinatie en planning en senioren worden voor wat betreft de taken verdeeld onder de overige bestuursleden.
 1. Jaarverslag secretaris over de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016
 2. Jaarverslag penningmeester over de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016
 3. Vaststellen contributie seizoen 2016-2017
  Het bestuur stelt voor de contributie voor het seizoen 2016-2017 niet te verhogen
 4. Vaststellen begroting seizoen 2017-2018
 5. Vaststellen contributie seizoen 2017-2018
 6. Verslag kascommissie en decharge penningmeester
 7. Seizoen 2014-2015 Vereniging en Stichting
  Seizoen 2015-2016 Vereniging en Stichting

 8. Verkiezing kascommissie
 9. Ontwikkelingen
 10. Rondvraag

Voor aanvang van de vergadering wordt U in de gelegenheid gesteld de presentielijst te tekenen. Het tekenen van de presentielijst is ook verplicht. De agenda wordt gepubliceerd op de website alsmede ter inzage gelegd bij het wedstrijdsecretariaat.
Klik >>hier<< voor het jaarverslag van het seizoen 2015-2016.

Toon de Kroon,
Voorzitter