Agenda algemene ledenvergadering

AGENDA ALGEMENE VERGADERING D.D. 16 APRIL 2018

Hierbij nodig ik U uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van 16 april a.s., aanvang 20.00 uur, in het clubhuis aan de Bijsterveldenlaan 1 te Tilburg.

 1. Opening voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen algemene vergadering d.d. 16 juni 2017
 4. Verkiezing bestuursleden seizoen 2017/2018:
  Statutair aftredend ingevolge artikel 12, eerste lid, van het Huishoudelijk Reglement zijn: secretaris (positie was vacant, ad interim ingevuld door Michael Hultermans), afgevaardigde junioren (Wim Drost) en technische zaken (Sven Huijsmans) Michael stelt zich verkiesbaar als secretaris.
  Wim stelt zich herkiesbaar.
  Sven stelt zich herkiesbaar.
  Het bestuur stelt voor om Michael Hultermans als secretaris te benoemen.
  Tot 16 april 2018 zijn alle stemgerechtigde leden bevoegd tegenkandidaten te stellen, mits de kandidaat door tenminste drie leden bij het bestuur (voorzitter) schriftelijk wordt aangemeld, en deze schriftelijk verklaart een eventuele benoeming te aanvaarden en welke functie hij/zij eventueel ambieert.
 1. Jaarverslag secretaris over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017
 2. Jaarverslag penningmeester over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017
 3. Vaststellen begroting seizoen 2017-2018
 4. Verslag kascommissie en decharge penningmeester, seizoen 2016-2017, Vereniging en Stichting
 5. Verkiezing kascommissie
 6. Ontwikkelingen
 7. Rondvraag

Voor aanvang van de vergadering wordt U in de gelegenheid gesteld de presentielijst te tekenen. Het tekenen van de presentielijst is ook verplicht. De agenda wordt gepubliceerd op de website alsmede ter inzage gelegd bij het wedstrijdsecretariaat.
Klik >>hier<< voor het jaarverslag van het seizoen 2016-2017.

Toon de Kroon,
Voorzitter